O mnie

Piotr Stawicki

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach przez ponad cztery lata byłem pracownikiem sądownictwa. We wspomnianym okresie odbyłem etatową aplikację sądową i zdałem egzamin sędziowski, a następnie pełniłem czynności sędziowskie w Sądzie Rejonowym we Włocławku. Po zakończeniu tej pracy przez blisko dwa lata wykonywałem obowiązki nadzorcy sądowego w postępowaniach układowych. Od 2007 r. prowadzę kancelarię prawniczą. W roku 2009 zostałem wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż:

  • posiadam tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany w Polsce,
  • należę do samorządu adwokackiego działającego na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i zgodnie z art. 8a ust. 1 tej ustawy podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (jestem ubezpieczony na podstawie umowy generalnej zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.),
  • jestem wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

NIP: 888-121-97-24

REGON: 340329171